Izdavanje izvadaka iz Zbirke kupoprodajnih cijena


PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

 

Učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama kao preduvjet podrazumijeva poznavanje vrijednosti tih nekretnina. Procjenjivanje vrijednosti nekretnina koristi se u prometu nekretnina, za utvrđivanje vrijednosti objekta zaloga, porezne osnovice, osiguranja imovine, razvrgnuća suvlasničkih zajednica, pitanja ulaganja i povećanja vrijednosti nekretnina, pitanja opterećenja i umanjenja vrijednosti nekretnine, u investicijskim planovima, prilikom provođenja postupka uređenja građevinskog zemljišta, urbane komasacije, izvlaštenja i drugih poslova glede zemljišne čestice. Uređeno pitanje procjena vrijednosti nekretnina podrazumijeva propisivanje tko je ovlašten izraditi procjenu, temeljem kojih metoda ili postupaka i sa kojim podacima. Normiranjem pravila o procjenama znatno se utječe na pravnu sigurnost građana i investitora, a što doprinosi napretku društva u cjelini.

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15) koji je na snazi od 25.07.2015. godine. Procjenu vrijednosti nekretnina mogu vršiti samo ovlaštene osobe putem tri metode i sedam postupaka. Zakon propisuje i način na koji se prikupljaju podaci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađena je prva faza Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine za područje cijele Republike Hrvatske.. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje eNekretnina te izdavanje i korištenje podataka iz istog propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 114/15).

Sastavni dijelovi eNekretnina su Zbirka kupoprodajnih cijena i Plan približnih vrijednosti.

Zbirka kupoprodajnih cijena sadrži podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost) na području Grada Koprivnice i pripadne ugovore u elektroničkom obliku koji se putem automatske razmjene podataka preuzimaju od Porezne uprave. Preuzeti podaci dopunjuju se i po potrebi ispravljaju postupkom evaluacije koji podrazumijeva identifikaciju nekretnine; dopunu podacima iz prostornih planova (namjena, koeficijent izgrađenosti, katnost i sl.); provjeru, ispravke i/ili dopunu podataka o nekretnini uvidom u ugovor (npr. stan s parkirnim mjestom, spremištem i dr.); uvidom u evidenciji akata za gradnju; po potrebi obavljanja očevida i dr.

Zbirku kupoprodajnih cijena vodi Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, a za rad u eNekretninama ovlašteni su i imenovani službenici.

Plan približnih vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova na području Grada Koprivnice, a koji se formiraju temeljem približnih vrijednosti zemljišta.

Ovlašteni službenici na zahtjev ovlaštenih procjenitelja izdaju za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnina izvadak iz Zbirke kupoprodajnih cijena. O zaprimljenim zahtjevima i izdanim izvacima vodi se evidencija, a za zahtjev i po izdanom izvatku plaća se upravna pristojba.

Podatke u bazi analizira i procjenjuje Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području Grada Koprivnice osnovano 23.09.2015. koje temeljem prikupljenih podataka kreira cjenovne blokove i izrađuje godišnje izvješće o tržištu nekretnina na svom području koje se javno objavljuje, a stručnu i administrativno-tehničku podršku pruža im nadležni Upravni odjel.

Tržišna vrijednost dobiva na važnosti kad se radi o imovini JLP(R)S. Naime JLP(R)S svojom imovinom raspolažu prema tržišnoj vrijednosti, a utvrđeni iznos odlučna je činjenica radi određivanja hoće li političku odluku donijeti izvršno, odnosno predstavničko tijelo.

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena izdaje se na zahtjev procjenitelja, a za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine, odnosno procjembenog elaborata te se za izdavanje istog plaća upravna pristojba koja mora biti naplaćena prije izdavanja. Na izvatku se mogu nalaziti podaci za najviše 12 nekretnina iste vrste.

Do uspostave pune funkcionalnosti eNekretnina zahtjevi za izdavanjem izvatka zaprimaju se pisanim putem.


 

Službenice za rad u eNekretninama (informacijskom sustavu tržišta nekretnina) za područje Grada Koprivnice:

Jasna Markušić dipl.ing.građ., pomoćnica pročelnice UO za prostorno uređenje
tel.: 048/279-558
e-mail: jasna.markusic@koprivnica.hr
Petra Požgaj referentica za održavanje i upravljanje nekretninama
e-mail: petra.pozgaj@koprivnica.hr
tel.: 048/279-524

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Koprivnice u 2016. godini

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017.godinu za područje Grada Koprivnice

Prethodna suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2017.godinu za područje Grada Koprivnice


Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena: