Procjena vrijednosti nekretnina


Učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama kao preduvjet podrazumijeva poznavanje vrijednosti tih nekretnina. Procjenjivanje vrijednosti nekretnina koristi se u prometu nekretnina, za utvrđivanje vrijednosti objekta zaloga, porezne osnovice, osiguranja imovine, razvrgnuća suvlasničkih zajednica, pitanja ulaganja i povećanja vrijednosti nekretnina, pitanja opterećenja i umanjenja vrijednosti nekretnine, u investicijskim planovima, prilikom provođenja postupka uređenja građevinskog zemljišta, urbane komasacije, izvlaštenja i drugih poslova glede zemljišne čestice. Uređeno pitanje procjena vrijednosti nekretnina podrazumijeva propisivanje tko je ovlašten izraditi procjenu, temeljem kojih metoda ili postupaka i sa kojim podacima. Normiranjem pravila o procjenama znatno se utječe na pravnu sigurnost građana i investitora, a što doprinosi napretku društva u cjelini.

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15) koji je na snazi od 25.07.2015. godine. Procjenu vrijednosti nekretnina mogu vršiti samo ovlaštene osobe putem tri metode i sedam postupaka. Zakon propisuje i način na koji se prikupljaju podaci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste.

Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađena je prva faza Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine za područje cijele Republike Hrvatske.. Sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje eNekretnina te izdavanje i korištenje podataka iz istog propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 114/15).

Sastavni dijelovi eNekretnina su Zbirka kupoprodajnih cijena i Plan približnih vrijednosti.

Do uspostave pune funkcionalnosti eNekretnina neće se zaprimati zahtjevi za izdavanjem izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena, a sukladno Zaključku o neizdavanju izvadaka iz Zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina na području Grada Koprivnice KLASA: 944-01/18-01/0002, URBROJ: 2137/01-08-02/1-18-13 od 05.06.2018.godine..

 

Službenice za rad u eNekretninama (informacijskom sustavu tržišta nekretnina) za područje Grada Koprivnice:

Darko Jandrašec inž.građ., viši referent za komunalne poslove
e-mail: darko.jandrasec@koprivnica.hr
tel.: 048/279-558
Jasna Markušić dipl.ing.građ., pomoćnica pročelnice UO za prostorno uređenje
e-mail: jasna.markusic@koprivnica.hr
tel.: 048/279-558

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Koprivnice u 2016. godini

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017.godinu za područje Grada Koprivnice

Prethodna suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2017.godinu za područje Grada Koprivnice