Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.


komunalac_logo

adresa:  Mosna 15
tel.: 048/251-833
fax: 048/251-803
Predsjednica Uprave:  Nataša Tetec
e-mail: info@komunalac-kc.hr
web: www.komunalac-kc.hr
besplatni telefon: 0800 8848

Osnovne djelatnosti GKP KOMUNALAC d.o.o. uređene su Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva «Komunalac» d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica objavljene u Glasniku Grada Koprivnice 2/14.2/15., 4/16.

Nadzorni odbor:

 1. Zoran Gošek, predsjednik
 2. Valent Vrhovski, zamjenik predsjednika
 3. Stjepan Kamber, član
 4. Zdravko Gašparić, član
 5.  Dejan Tkalec, član

Cjenik usluga možete vidjeti ovdje.

KOPRIVNIČKO KOMPOSTIŠTE

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području Grada Koprivnice i okolice, Komunalac je izgradio objekt za kompostiranje gdje će se osim biootpada nastalog kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina, sakupljati i biološki otpad prikupljen u komunalnom otpadu.

Kompostište se nalazi na adresi Marovska bb, Herešin, Koprivnica
Kontakt telefon je 048 636 008

 

KOPRIVNICA PLIN d.o.o.

adresa:  Mosna 15
tel.: 048/251-833
fax: 048/251-898
Direktor: Marinko Bagarić
e-mail: info@koprivnica-plin.hr
web: www.koprivnica-plin.hr
besplatni telefon: 0800 8848

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • distribucija plina
 • dobava plina
 • posredovanje na tržištu plina
 • zatupanje na tržištu plina
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • projektiranje strojarske instalacije – plinovod
 • izvođenje priključaka za plin
 • postavljanje, održavanje i servisiranje plinskih instalacija

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

adresa:  Mosna 15
tel.: 048/251-801
fax: 048/251-890
Direktor:  Zdravko Petras
e-mail:  info@kcvode.hr
web:  www.kcvode.hr

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • Javna vodoopskrba
 • Javna odvodnja
 • Održavanje građevina oborinske odvodnje
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
 • Izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji
 • Umjeravanje vodomjera
 • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
 • Održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje
 • Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

KOMING d.o.o. Komunalni inženjering

adresa:  Pavelinska 38, Koprivnica
tel.: 048/251-900
fax: 048/251-999
Predsjednik Uprave: Nedeljko Potroško, ing.građ.
e-mail: koming@koming-kc.hr
web: http://www.koming-kc.hr

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • Prer. drva i proizv. od drva, osim namještaja
 • Proizv. proizvoda od gume i plastičnih masa
 • Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
 • Građevinarstvo
 • Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • Kopneni prijevoz; cjevovodni transport
 • Računalne i srodne aktivnosti
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Vađenje ruda i kamena
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Posredovanje u prometu nekretnina
 • Poslovanje nekretninama

Bazeni Cerine

adresa:  Miroslava Krleže 81, Koprivnica
tel.: 048/240 570
fax: 048/240 580
e-mail: recepcija.cerine@komunalac-kc.hr
web: www.bazeni-koprivnica.com

Kompleks u svom sastavu ima:

 • Plivački bazen, rekreacijski bazen, dječji bazen, jacuzzi, divlju rijeku, gejzir, hidro masaže
 • Sportski centar
 • Spa centar
 • Kamp odmorište
 • Caffe bar i restoran brze prehrane
 • Dječja igrališta
 • Sunčalište, odbojku na pijesku, viseću kuglanu, nogometni teren
 • Polikliniku Croatia zdravstveno osiguranje
 • Regionalnu energetsku agenciju Sjever

Dom mladih Koprivnica

adresa:  Hrvatske državnosti 10, Koprivnica
tel.: 048/221 477
fax: 048/221 483
e-mail:
web: www.dmkc.hr