Službenik za zaštitu osobnih podataka


Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11.) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič­kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj zbirke osobnih podataka (Grad Koprivnica) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci. Evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vodi obavezan je dostaviti u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Grad Koprivnica dostavio je Agenciji te objedinio u Središnjem registru, evidencije slijedećih zbirki osobnih podataka koje se vode u Gradu Koprivnici:

 1. osobni očevidnik službenika i namještenika,
 2. matična knjiga radnika,
 3. evidencija korisnika određenih oblika socijalnog zbrinjavanja građana Grada Koprivnice,
 4. registar o osobama s invaliditetom Grada Koprivnice,
 5. evidencija studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice
 6. podaci o plaći službenika i namještenika,
 7. evidencija obveznika poreza na potrošnju,
 8. evidencija obveznika poreza na tvrtku,
 9. evidencija obveznika poreza na korištenje javnih površina,
 10. evidencija obveznika komunalne naknade,
 11. evidencija obveznika za priključke na plinsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,
 12. evidencija obveznika komunalnog doprinosa,
 13. evidencija obveznika za zakup poljoprivrednog zemljišta u svrhu obrade,
 14. evidencija obveznika zaštićene najamnine, slobodno ugovorene najamnine i zakupa garaža,
 15. evidencija obveznika otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Temeljem članka 18.a Zakona, Grad Koprivnica kao voditelj zbirke osobnih podataka dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Koprivnice:
Renata Štefec, struč.spec.admin.publ.

Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
tel.: 048 279 536
fax.: 048 279 540
e-mail: renata.stefec@koprivnica.hr