Služba ureda gradonačelnika


 

Dario Jembrek dipl.ing.el., pročelnik
adresa: Zrinski trg 1, Koprivnica
tel.:  279-550
fax: 048/279-543
e-mail: ured.gradonacelnika@koprivnica.hr
Kristina Cvitić dipl.oec., pomoćnica pročelnika
tel.: 048/279-554
e-mail: kristina.cvitic@koprivnica.hr
Darko Ledinski prof., viši savjetnik – specijalist
tel.: 048/279-515
e-mail: darko.ledinski@koprivnica.hr
 Marija Potroško Kovačić  dipl.iur, viša stručna suradnica za javnu nabavu i pravne poslove
 tel.: 048/279-531
e-mail: marija.potrosko@koprivnica.hr
Ivana Ledinski Cvetković  mag.pol., viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnošću
tel.:  048/279-529
e-mail:  ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr
 Mladen Ban inž.el., stručni suradnik za informatičke poslove
 tel.:  048/654-843
e-mail:  mladen.ban@koprivnica.hr
 Dijana Radotović  referentica za uređivanje web stranice i informiranje
 tel.:  048/279-501
e-mail:  dijana.radotovic@koprivnica.hr
 Sanjica Buzuk  administrativna tajnica gradonačelnika
 tel.:  048/279-555
e-mail:  grad.koprivnica@koprivnica.hr