Pravo na pristup informacijama


Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Grada Koprivnice da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Grad Koprivnica dužan je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Grad Koprivnica obvezan je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Grada Koprivnice može se izjaviti žalba Povjerenici za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Grad Koprivnica, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Gradu Koprivnici:

Službenik za informiranje: Dario Jembrek, dipl,ing.el., pročelnik Službe ureda gradonačelnika

Grad Koprivnica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14.)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o određivanju službenika za informiranje

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Opći akti i odluke
Akti gradonačelnika
Važni dokumenti (odluke, programi, planovi)
Statut Grada Koprivnice; GGK 4/09., GGK 1/12., GGK 1/13., GGK 3/13., GGK 1/18.
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Koprivnice; GGK 3/18.

Gradski proračun

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama
Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

Informacije o ustrojstvu s podacima za kontakt
Upravni odjel

Sjednice Gradskog vijeća
Najave sjednica Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća (dnevni redovi, materijali, zapisnici)

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora
Plan nabave
Postupci javne nabave i dokumentacija
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Obavijesti o raspisanim natječajima te natječajna dokumentacija
Zapošljavanje
Natječaji  i javni pozivi
Prodaja i zakup nekretnina

Ostale informacije
https://koprivnica.hr/category/novosti/