Služba – Jedinica za unutarnju reviziju


Služba – Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije koja podrazumijeva neovisnu aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja, pomaže korisniku proračuna u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi Službe – Jedinice za unutarnju reviziju obuhvaćaju: izradu pojedinačnih, periodičnih ili godišnjih izvješća o radu unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije, provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada i kod korisnika proračuna kojima je osnivač Grad procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, zaštitu sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti, upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i podzakonskim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja, izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama odnosno  strateški i godišnji plan unutarnje revizije i izvješća o fiskalnoj odgovornosti, suradnju sa Ministarstvom financija i Državnim uredom za reviziju, obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

KODEKS STRUKOVNE ETIKE UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU možete vidjeti ovdje.

PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU KOPRIVNICI možete vidjeti ovdje.

Petra Večenaj dipl.oec., pročelnik-rukovoditelj Službe – Jedinice za unutarnju reviziju
adresa: Zrinski trg 1/II, Koprivnica
telefon: 048/279-502
e-mail: petra.vecenaj@koprivnica.hr