Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019.godinu Razmatranje prijedloga Program javnih  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada […]

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjenica Odbora za statutarno-pravna pitanja sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice – Točka 1. Odbor je jednoglasno (5 glasova „za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga: a) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu b) Programa javnih potreba u obrazovanju […]

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za proračun i financije, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice. Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja […]

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa Financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2019. godinu. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga Program javnih  u […]

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora Razno.- Točka 1. Odbor je jednoglasno (4 glasa „za“) podržao prijedlog prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije […]

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora, Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu Razmatranje prijedloga Programa […]

objavljeno: 02.01.2019

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 11.9.2018.

Dana 11.9.2018. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih društava i agencija: a) KOMUNALAC d.o.o. b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o. d) KAMPUS d.o.o. e) RK PODRAVKA s.d.d. f) Agencija za društveno poticanu […]

objavljeno: 18.09.2018

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja, 5.9.2018.

Dana 5.9.2018. održana je sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Rješenja o: razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Razno.-   TOČKA 1. a) Rješenje o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Odbor je jednoglasno (4“za“) utvrdio prijedlog Rješenja o razrješenju […]

objavljeno: 18.09.2018

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 17.7.2018.

Dana 17.7.2018. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu GD Crvenog križa Koprivnica Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora – […]

objavljeno: 08.08.2018