Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2015. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09.,2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2015. godini 1. Javna priznanja Grada Koprivnice su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom Grada […]

objavljeno: 17.06.2015

JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona B5“ u Koprivnici za javnu raspravu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka gradonačelnice Grada Koprivnice, KLASA: 350-02/15-01/0002, URBROJ: 2137/01-06/1-15-14 od 11.6.2015. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće – zona B5“ u Koprivnici za javnu raspravu Javna rasprava će trajati 8 dana, […]

objavljeno: 11.06.2015

NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

Temeljem članka 5. Odluke o dodjeli bespovratnih  potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3-13. – pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 21.svibnja 2015. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima TRADICIJSKI, ODNOSNO UMJETNIČKI OBRTI Korisnici potpora su vlasnici obrta […]

objavljeno: 21.05.2015

NATJEČAJ za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA PODRAVSKO-PRIGORSKI OGRANAK i GRAD KOPRIVNICA raspisuju NATJEČAJ  za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“ Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu zavičajne tematike, bez obzira na književni žanr, pisanu hrvatskim jezikom – što, kaj ili ča narječjem. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa. Natjecati se mogu nakladnici ili pojedinci s prvim izdanjima knjiga […]

objavljeno: 27.04.2015

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine – parcelacija postojeće k.č.br. 2222/4 k.o. Koprivnica i formiranje nove k.č.br. 2222/7 k.o. Koprivnica na kojoj će biti izgrađena transformatorska stanica; građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije –transformatorska stanica TS „Strossmayerova 2“ – građevina […]

objavljeno: 20.04.2015

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine na području kampusa u Koprivnici

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine i to prometnice „2“, prometnice „3“, parkirališta, pješačke staze, javne rasvjete i DTK na području kampusa u Koprivnici, građevine 3. skupine, kroz 7 faza gradnje u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 4818/8, 4818/10, 4818/11, 4818/1, […]

objavljeno: 05.02.2015

Javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja kabelske niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV “Severovec”

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – izgradnja kabelske niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV “Severovec”, 3. skupine, na  k.č.br. 280/3 i 3060 k.o. Koprivnica k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Severovec). 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.1. – 5.2. […]

objavljeno: 22.01.2015

JAVNI POZIV za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 7/04., 3/09. i 5/09. ) gradonačelnica Grada Koprivnice dana 14. siječnja 2015. godine, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice I. Pokreće se postupak izbora člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada […]

objavljeno: 20.01.2015

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskom česticom za uvid u spis predmeta

– izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nadstrešnice u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32 (građevina  koja graniči s više od 10 nekretnina) I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – izgradnju nadstrešnice iza centralnog skladišta 032, građevine 3. skupine u obuhvatu zahvata na k.č.br. 182/1, k.o. Koprivnica koja se […]

objavljeno: 12.01.2015