Natječaji i javni pozivi


JAVNE RASPRAVE O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ “MODERNIZACIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica”

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u […]

objavljeno: 10.10.2014

JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja

Na temelju članka 188. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), te članaka 110. stavak 1. i članka 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.  76/07, 55/11, 90/11 i 50/12) i temeljem molbe za pravnu pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/I-350-05/13-01/228, URBROJ: 531-06-1-1-2-14-12 od 29. […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNA LICITACIJA za dodjelu lokacija za prodaju svijeća i cvijeća povodom Dana Svih Svetih

1. Predmet javne licitacije je dodjela na korištenje devet (9) lokacija na kojima se može vršiti prigodna prodaja od kojih se dvije (brojevi 1 i 2), nalaze u ulici Varaždinska cesta (brojevi 1 i 2), uz glavni ulaz u gradsko groblje, dvije (brojevi 3 i 4)  na pošljunčanom dijelu uz pješačko-biciklističku stazu ispred parkirališta na […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/04., 3/09. i 5/09.) gradonačelnica Grada […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice 2. listopada 2014. godine, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12. i 3/13.) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2014./2015. od 09. rujna 2014. godine, Povjerenstvo za stipendiranje studenata i učenika Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ […]

objavljeno: 12.09.2014

Javni poziv na uvid u spis predmeta (HEP ELEKTRA Koprivnica)

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA HR-48000, Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32 – dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za: zahvat u prostoru rekonstrukcija parkirališta i kolnog prilaza gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2311/3, 2314/1 […]

objavljeno: 05.09.2014

JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) izmjene i dopune radi izjašnjenja

Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša temeljem članka 142. stavak 1 i članka 143. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) upućuje JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) izmjene i dopune radi izjašnjenja vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih […]

objavljeno: 24.07.2014

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje se […]

objavljeno: 23.06.2014

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2014. godini

GRAD KOPRIVNICA objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2014. godini 1. Javna priznanja Grada Koprivnice su: –          Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom Grada Koprivnice može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje demokratskog društva, položaja  i ugleda Grada Koprivnice, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji […]

objavljeno: 12.06.2014