Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV za predlaganje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2015. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst)  i točke IV. Odluke o zdravom gradu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/96., 4/06. i 5/09.), gradonačelnica Grada Koprivnice 15. listopada 2014. godine, objavila je JAVNI  POZIV za predlaganje programa/projekata u okviru Projekta  „Zdravi grad“ Koprivnica za […]

objavljeno: 17.10.2014

JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice za javnu raspravu

Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka gradonačelnice Grada Koprivnice, KLASA: 350-02/14-01/0002, URBROJ: 2137/01-06/1-14-29 od 10. 10. 2014. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice za javnu raspravu Javna rasprava će trajati 10 dana, od 22. listopada 2014. godine […]

objavljeno: 15.10.2014

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o […]

objavljeno: 13.10.2014

JAVNE RASPRAVE O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ “MODERNIZACIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica”

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u […]

objavljeno: 10.10.2014

JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja

Na temelju članka 188. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), te članaka 110. stavak 1. i članka 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.  76/07, 55/11, 90/11 i 50/12) i temeljem molbe za pravnu pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/I-350-05/13-01/228, URBROJ: 531-06-1-1-2-14-12 od 29. […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNA LICITACIJA za dodjelu lokacija za prodaju svijeća i cvijeća povodom Dana Svih Svetih

1. Predmet javne licitacije je dodjela na korištenje devet (9) lokacija na kojima se može vršiti prigodna prodaja od kojih se dvije (brojevi 1 i 2), nalaze u ulici Varaždinska cesta (brojevi 1 i 2), uz glavni ulaz u gradsko groblje, dvije (brojevi 3 i 4)  na pošljunčanom dijelu uz pješačko-biciklističku stazu ispred parkirališta na […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/04., 3/09. i 5/09.) gradonačelnica Grada […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice 2. listopada 2014. godine, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12. i 3/13.) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2014./2015. od 09. rujna 2014. godine, Povjerenstvo za stipendiranje studenata i učenika Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ […]

objavljeno: 12.09.2014

Javni poziv na uvid u spis predmeta (HEP ELEKTRA Koprivnica)

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA HR-48000, Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32 – dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za: zahvat u prostoru rekonstrukcija parkirališta i kolnog prilaza gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2311/3, 2314/1 […]

objavljeno: 05.09.2014