Natječaji i javni pozivi


JAVNI  POZIV za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 12 lokacija) za  prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice. površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2 dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24.prosinca 2014. – 10 dana početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn II. Kriterij za odabir […]

objavljeno: 27.11.2014

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskim česticama za uvid u spis predmeta – zgrada Oružane

– izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Oružane s rekonstrukcijom gradskih vrata i šireg kompleksa „Koprivničke tvrđave“ u Koprivnici (građevina  koja graniči s više od 10 nekretnina) I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Oružane s rekonstrukcojom gradskih vrata i šireg kompleksa […]

objavljeno: 19.11.2014

JAVNI POZIV – evidentiranje nerazvrstanih cesta

kojim Grad Koprivnica kao vlasnik nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanim cestama,  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se na osnovi članka 133. Zakona o cestama, (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 […]

objavljeno: 05.11.2014

JAVNI POZIV za predlaganje programa/projekata u okviru Projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2015. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst)  i točke IV. Odluke o zdravom gradu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/96., 4/06. i 5/09.), gradonačelnica Grada Koprivnice 15. listopada 2014. godine, objavila je JAVNI  POZIV za predlaganje programa/projekata u okviru Projekta  „Zdravi grad“ Koprivnica za […]

objavljeno: 17.10.2014

JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice za javnu raspravu

Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka gradonačelnice Grada Koprivnice, KLASA: 350-02/14-01/0002, URBROJ: 2137/01-06/1-14-29 od 10. 10. 2014. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice za javnu raspravu Javna rasprava će trajati 10 dana, od 22. listopada 2014. godine […]

objavljeno: 15.10.2014

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o […]

objavljeno: 13.10.2014

JAVNE RASPRAVE O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ “MODERNIZACIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica”

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u […]

objavljeno: 10.10.2014

JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt radi izjašnjenja

Na temelju članka 188. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13), te članaka 110. stavak 1. i članka 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.  76/07, 55/11, 90/11 i 50/12) i temeljem molbe za pravnu pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/I-350-05/13-01/228, URBROJ: 531-06-1-1-2-14-12 od 29. […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNA LICITACIJA za dodjelu lokacija za prodaju svijeća i cvijeća povodom Dana Svih Svetih

1. Predmet javne licitacije je dodjela na korištenje devet (9) lokacija na kojima se može vršiti prigodna prodaja od kojih se dvije (brojevi 1 i 2), nalaze u ulici Varaždinska cesta (brojevi 1 i 2), uz glavni ulaz u gradsko groblje, dvije (brojevi 3 i 4)  na pošljunčanom dijelu uz pješačko-biciklističku stazu ispred parkirališta na […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/04., 3/09. i 5/09.) gradonačelnica Grada […]

objavljeno: 03.10.2014