Natječaji i javni pozivi


JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 1/17 i 6/18) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2018./2019. od 12.09.2018. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija […]

objavljeno: 28.09.2018

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene – slobodnostojeća katna zgrada sa tri stambene jedinice, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/18-01/000059 URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0006 Koprivnica, 07.09.2018.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2134/14 k.o. Koprivnica koja graniči sa predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola  Investitori MAJA PETRIČEC, HR-48000 […]

objavljeno: 11.09.2018

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019., od 27. 07. 2018. godine,  gradonačelnik Grada […]

objavljeno: 27.07.2018

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2018. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad  Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2018. godini   Javna priznanja Grada Koprivnice su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom […]

objavljeno: 13.06.2018

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/17), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 18. travnja 2018. godine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2018. godinu  I. PREDMET JAVNOG POZIVA Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada […]

objavljeno: 19.04.2018

JAVNI  POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Sukladno odredbi članka 13. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 18. travnja 2018. godine raspisuje: JAVNI  POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice   PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog javnog poziva je […]

objavljeno: 19.04.2018

P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2018. godinu

KLASA: 363-02/18-01/0024 URBROJ: 2137/01-08-04/2-18-1 Koprivnica, 04.04.2018. Na temelju članka 24. Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12) Grad Koprivnica objavljuje P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava […]

objavljeno: 09.04.2018

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“). (2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeće prioritetno područje: Prioritetno područje – Usluga jednodnevnog prijevoza (3) Ukupno […]

objavljeno: 26.02.2018

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sklopu projekta „Zdravi grad“ za 2018. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 4. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2018. godinu,  pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, raspisala je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru […]

objavljeno: 09.02.2018

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini.

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 25.01.2018. godine, raspisao je Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga građana u 2018. godini […]

objavljeno: 30.01.2018