URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA STUDIJA ŠIRE ZONE GRADSKOG CENTRA U  KOPRIVNICI


Objavljeno: 23.10.2019 — Pregledano: 356 puta

U sklopu planova vezanih uz revitalizaciju šire zone gradskog centra u Koprivnici, osim postupaka vezanih uz uređenje glavnih gradskih trgova u Koprivnici ocijenjeno je potrebnim s urbanističko – arhitektonskog gledišta razmotriti i širu zonu gradskog centra u Koprivnici.

U tu svrhu izrađena je urbanističko – arhitektonska studija šireg gradskog centra, koju je izradila tvrtka „njirić plus arhitekti“ iz  Zagreba. Izradu studije vodio je renomirani arhitekt međunarodnog ugleda, prof. Hrvoje Njirić dipl. inž. arh., iza kojeg je već veliki broj projekata i radova te niz stručnih nagrada.

Cilj studije je izrada koncepta revitalizacije šire gradske jezgre Koprivnice, usmjeravanja razvoja usklađeno s postojećim i potencijalnim sadržajima i potrebama, urbanim identitetom usklađenim s urbanističko – arhitektonskim nasljeđem, načelima zaštite kulturne i prirodne baštine, odrednicama održivog razvoja, zelenog urbanizma te dakako zadovoljavanja potreba građana za korištenjem javnog gradskog prostora.

U studiji su razrađeni prijedlozi urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja ovih prostora u skladu s postojećim i dodatno predloženim funkcijama, sadržajima i načinima korištenja te mogućim razvojnim konceptom tih prostora.

Unutar studije razrađeno je nekoliko prostornih cjelina:

Trg mladosti i prostor oko OŠ A.N. Gostovinski, u studiji pod naslovom „Paviljoni“

Na predmetnom prostoru predloženo je razmjestiti tipske paviljone od prozirnog materijala, sa različitim sadržajima. Unutar paviljona planirani su prostori ispunjeni zelenilom pogodnim za smještaj u uvjetima unutar paviljona. Ostali sadržaji unutar prostora paviljona mogu biti različiti, a predloženi sadržaji su tek načelni prijedlozi.

Kompleks Muzeja grada Koprivnice i okolnog prostora, u studiji pod nazivom „Muzejski trg“

Prijedlogom rješenja prostora radno nazvanog „Muzejski trg“ obrađen je prostor postojećeg Muzeja grada Koprivnice s prijedlogom proširenja muzejskog kompleksa uz Ulicu Đ. Estera, kako je to prikazano u studiji. Proširenjem muzejskog kompleksa otvaraju se mogućnosti dodatnih sadržaja u kompleksu.

Prostor uz Ulicu Đ. Estera između crkve svetog Nikole i Školske ulice, u studiji pod nazivom „Multimedijalni centar + garaža“

Uz zapadni rub predmetnog prostora predložena je građevina izduženog volumena s transparentnom vanjskom oblogom u ostalim etažama. Smještaj i oblik građevine između ostalog u najvećoj mjeri omogućava očuvanje postojećeg drveća na tom prostoru. Građevina je planirana za sadržaje multimedijalnog centra, sa podzemnom garažom.

Blok tržnica, u studiji pod nazivom „Stanovanje + tržnica“

Prostor koji je obrađen unutar ovog bloka obuhvaća prostor tržnice, parkirališta uz tržnicu i zgradu gradske uprave te prostor južno od tržnice (prostor bivše tiskare). Na cjelokupnom navedenom obuhvatu razrađeni su prijedlozi smještaja tržnice sa pratećim i servisnim sadržajima, dijela sadržaja javne uprave te sadržaja stanovanja i poslovnih prostora.

U studiji su predložena tri varijantna rješenja za taj prostor.

Blok Svilarska, u studiji pod nazivom „Sinagoga“

Unutar ovog bloka izrađen je prijedlog rješenja prostora vezanog uz Svilarsku ulicu, unutar kojeg su obuhvaćeni i prijedlozi dogradnje Umjetničke škole F. Pintarić, osiguranja vizure centralnih točaka (Sinagoga), formiranje dodatne pješačke komunikacije Svilarske ulice sa Zrinskim trgom te kolnih pristupa u dvorišne prostore za zgrade na Zrinskom trgu.

Studija nije provedbeni dokument, već su u njoj razrađeni tek prijedlozi urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja navedenih prostora u skladu s postojećim i dodatno predloženim funkcijama, sadržajima i načinima korištenja te mogućim razvojnim konceptom tih prostora. Prijedlozi urbanističko – arhitektonskih rješenja iz studije će se stoga razmatrati u okviru nadležnog konzervatorskog odjela i struke, a usuglašeni zaključci će se koristiti u izradi prijedloga II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice. Prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice bit će dostupan javnosti u postupcima prezentacije javnosti i javnoj raspravi, unutar kojih će svi moći davati prijedloge i primjedbe na isti.

UA studija šire zone gradskog centra u Koprivnici