Prezentacija nacrta prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice


Objavljeno: 17.06.2019 — Pregledano: 735 puta

Grad Koprivnica provodi postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice. Stručni izrađivač predmetnog prostornog plana je „URBIA“ d.o.o., Čakovec, a nositelj izrade prostornog plana je Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice.

Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice obuhvaća cjelokupni prostor unutar administrativnih granica Grada Koprivnice.

Zakonskom regulativom je u postupku izrade prostornih planova propisana obveza provedbe javne rasprave, unutar koje se provodi javni uvid u prijedlog plana te za vrijeme trajanja javne rasprave svi mogu dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana.

U cilju osiguranja još veće transparentnosti kod izrade prostornih planova te poticanja građana da svojim prijedlozima i mišljenjima što aktivnije sudjeluju u svim fazama izrade prostornih planova, Grad Koprivnica uvodi i dodatnu mogućnost sudjelovanja javnosti u odnosu na zakonske obveze.

Dodatna mogućnost uključivanja javnosti u izradu plana osigurava se već u ranijoj fazi izrade plana kako bi građani, pravne osobe i javnopravna tijela još u radnoj fazi izrade plana dobili uvid u koncept izmjena plana. Nositelj izrade plana time pak dobiva mogućnost da i prije javne rasprave dobije povratne informacije, prijedloge i mišljenja, a sve u cilju što kvalitetnije izrade plana.

U tom cilju Grad organizira prezentaciju javnosti nacrta prijedloga ovog plana, radnog koncepta koji je još u fazi analize i razmatranja te slijedom toga i detaljnije razrade.

Ova prezentacija javnosti nacrta prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice planirana je od 17.06.2019. zaključno sa 01.07.2019. godine, a kartografski prikazi i tekstualne odredbe nacrta prijedloga ovog plana bit će dostupni na službenim Internet stranicama Grada Koprivnice na sljedećoj poveznici: https://koprivnica.hr/manual_upload/III_ID_PPUG_Koprivnica_14_6_2019_pdf_NP/

Od 24.06.2019. godine do zaključno sa 05.07.2019. godine uvid u ovu radnu verziju nacrta prijedloga izmjena i dopuna plana moguće je izvršiti u sobi 4C u uredovno vrijeme, svaki radni dan od 7:30 do 13:30 sati. (Koprivnica, Zrinski trg 1, Upravni odjel za prostorno uređenje, prizemlje desno, zadnja soba desno).

Na službenim Internet stranicama Grada Koprivnice stalno je dostupan i važeći  Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice na sljedećoj poveznici: https://koprivnica.hr/gradska-uprava/prostorni-planovi/vazeci-prostorni-planovi/ tako da je moguće izvršiti i usporedbu važećeg plana u odnosu na radnu verziju nacrta prijedloga izmjena i dopuna tog plana.

Tijekom ove prezentacije mogu se dostaviti primjedbe, mišljenja i prijedlozi sa naslovom „Očitovanje na nacrt prijedloga PPUG“ na adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, 48 000 Koprivnica, Zrinski trg 1 ili na adresu e-pošte: prostorno@koprivnica.hr zaključno sa 05.07.2019. godine. Zbog osiguranja dinamike daljnje izrade plana, navedeni rok je ujedno i rok do kojeg će se zaprimati inicijative za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.

Po završetku ove prezentacije javnosti te nakon dodatnih razrada, analiza i usklađivanja bit će izrađen prijedlog plana za javnu raspravu, a izradom će biti obuhvaćeno i razmatranje mišljenja i prijedloga koji će biti dostavljeni u sklopu ove prezentacije.

Tako izrađeni prijedlog plana će biti stavljen na javni uvid unutar javne rasprave koja je planirana početkom listopada. O svim propisanim postupcima  javne rasprave te načinu sudjelovanja, javnost će biti pravodobno, a najkasnije 8 dana prije početka javne rasprave, obaviještena putem dnevnog tiska, putem internet stranica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te internet stranica Grada Koprivnice.

Pozivamo stoga građanke i građane Grada Koprivnice, pravne i fizičke osobe, da se već sada aktivno uključe u izradu ovog prostornog plana.

Napomena:

Za područje koje je u kartografskim prikazima označeno kao „UŽE PODRUČJE KOPRIVNICE – UPK“ trenutno je u tijeku izrada II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice te on terminski slijedi izradu Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice budući da s njim mora biti usklađen.

Slijedom navedenog, prostorna rješenja za „UŽE PODRUČJE KOPRIVNICE – UPK“, nisu prikazana unutar ovog prostornog plana, nego će se za prostor označen kao „UŽE PODRUČJE KOPRIVNICE – UPK“ rješenja izložiti prilikom prezentacije javnosti nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, koja je također planirana, te će se provoditi u sklopu izrade tog plana.