POZIV za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na financiranje osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za školsku godinu 2019./2020. – za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, a polaznike osnovnih škola kojima Grad Koprivnica nije osnivač


Objavljeno: 22.07.2019 — Pregledano: 170 puta

Grad Koprivnica temeljem Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2019./2020. („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/19), poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na financiranje osnovnoškolskih radnih bilježnica za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, a polaznike osnovnih škola kojima Grad Koprivnica nije osnivač.

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

  1. Dokazi o prebivalištu (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu) za roditelje/skrbnike i učenike,
  2. Rodni listovi učenika,
  3. Dokazi o troškovima nabave radnih bilježnica (račun),
  4. Potvrda škole o statusu učenika,
  5. Preslika Konačne liste odabranih radnih bilježnica osnovne škole koju učenik polazi (potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe osnovne škole),
  6. Potvrda osnivača škole koju učenik polazi ili Centra za socijalnu skrb o nepostojanju dvostrukog financiranja troškova nabave radnih bilježnica.

Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2019. godine

Na jedan od sljedećih načina:

  1. osobno u pisarnicu Gradske uprave Grada Koprivnice, soba br. 3, Zrinski trg 1, Koprivnica ili u dvorišnu zgradu na Zrinskom trgu 1/a u sobi broj 3, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

ili

  1. putem e-maila na drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr(obrasci dostavljeni putem e-maila obavezno moraju biti potpisani od strane korisnika zahtjeva, kao takvi skenirani i dostavljeni kao jedan dokument u pdf formatu),

ili

  1. poštom na adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na broj telefona: 048/279-519 ili na e-mail: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr.

Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova radnih bilježnica Zahtjev za sufinanciranje radnih bilježnica šk. god. 2019-2020