OBAVIJEST o novom terminu Javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije


Objavljeno: 16.10.2018 — Pregledano: 149 puta

KLASA: 351-03/17-01/60
URBROJ: 2137/1-05/03-18-34
Koprivnica, 09. listopada 2018.

Na temelju odredbi članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/17), članka 5. i članka 12., stavka 3, članka 16. i članka 17. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) i članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije objavljuje

OBAVIJEST O NOVOM TERMINU
JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
I
STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

I.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 21. siječnja 2019. godine i završiti 19. veljače 2019. godine.

II.

Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se obaviti od 21. siječnja do 19. veljače 2019. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati na slijedećim mjestima:

• Koprivnica – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Ulica Antuna
Nemčića 5, soba 44,

• Križevci – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša
i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci, Ivana Zakmardija
Dijankovečkog 12,

• Đurđevac – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu
okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana
Radića 1.

III.

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije biti će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko križevačke županije (www.prostorno-kkz.hr).

IV.

Javna izlaganja o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije održat će se prema sljedećem rasporedu:
• u utorak, 22. siječnja 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici u
Koprivnici, Zrinski trg 1;
• u srijedu, 23. siječnja 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici u
Križevcima, I. Z. Dijankovečkog 12;
• u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u Gradskoj knjižnici
Đurđevac u Đurđevcu, Trg Sv. Jurja 1.

V.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom „Javna rasprava za IV. Izmjene Prostornog plana i Stratešku studiju, dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnih izlaganja i upisivati u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida, sve zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, 19. veljačom 2019. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili neće biti čitko i razumljivo pisani, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji objavit će se u službenom glasilu Koprivničko-križevačke županije, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije te gradova Koprivnica, Đurđevac i Križevci te objavnim pločama Županije i gradova.

VII.

Nositelj izrade će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije dostaviti posebnu obavijest o javnoj raspravi sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.