JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici


Objavljeno: 29.08.2018 — Pregledano: 482 puta

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“, broj 1/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice KLASA: 350-02/17-01/0001, URBROJ: 2137/01-07-01/4-18-51 od 29. kolovoza 2018. objavljuje se

J A V N A   R A S P R A V A
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici

I. Javna rasprava će trajati 15 dana i to od 7. rujna do 21. rujna 2018. godine.

II. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Zrinski trg 1 (prizemlje, soba 4C), Koprivnica svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati i na internet stranicama Grada Koprivnice (koprivnica.hr).

III. Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici održat će se dana 13. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica.

IV. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici.

V. Primjedbe i prijedloge na Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 21. rujna 2018. godine i to na sljedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi na zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi putem pošte na adresu Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zrinski trg 1, HR-48000 Koprivnica.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/17-01/0001
URBROJ: 2137/01-07-01/4-18-52
Koprivnica, 29.08.2018.

Pročelnica
Jasna Golubić, dipl. inž. građ.

 

Sažetak za javnost

Tekstualni dio

Grafički dio