J A V N A   R A S P R A V A (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ u Koprivnici


Objavljeno: 19.06.2018 — Pregledano: 10 puta

Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ („Glasnik Grada Koprivnice“, broj 1/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Koprivnice KLASA: 350-02/17-01/0002, URBROJ: 2137/01-07-01/4-18-61 od 19. lipnja 2018. objavljuje se

J A V N A   R A S P R A V A
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
„Pri Sv. Magdaleni I“ u Koprivnici

 

I. Javna rasprava će trajati 30 dana i to od 28. lipnja do 27. srpnja 2018. godine.

II. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Zrinski trg 1 (prizemlje, soba 4C), Koprivnica svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati i na internet stranicama Grada Koprivnice (koprivnica.hr).

III. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ održat će se dana  4. srpnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica.

IV. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“.

V. Primjedbe i prijedloge na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno do 27. srpnja 2018. godine i to na sljedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi na zapisnik za vrijeme izlagana,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi putem pošte na adresu Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zrinski trg 1, HR-48000 Koprivnica.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/17-01/0002
URBROJ: 2137/01-07-01/4-18-62
Koprivnica, 19.06.2018.

Pročelnica
Jasna Golubić, dipl. ing. građ.

 

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „PRI SV. MAGDALENI I“ ZA JAVNU RASPRAVU SAŽETAK ZA JAVNOST

UPU_EVIDENCIJA_Koprivnica_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_JR

UPU_OBRAZLOZENJE_Koprivnica_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_JR

UPU_TEKST_Koprivnica_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_0_1_podloga_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_1_koristenje_namjena_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_2_1_promet_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_2_2_voda_odvod_plin_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_2_3_elekt_jr_komuni_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_3_uvjeti_koris_JR

UPU_Pri_Sv_Magdaleni_I_2018_karta_4_uvjet_gradnje_JR