JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine javnom dražbom, A. Starčevića 20


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članaka 19. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/16) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09, 1/12 i 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić, dipl. oec. raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnine javnom dražbom

Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, prodaje se nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

  • k.č.br. 855, kuća zgrada i dvor u ul. A. Starčevića, ukupne površine  520  m2, zk.ul. 14075,  k.č.br. 801/2, dvor u ul. A. Starčevića, površine  413  m2, zk.ul. 322,  k.č.br. 801/4, voćnjak u Dugoj ulici, površine  109  m2, zk.ul. 2116,  k.č.br. 803/4, voćnjak u Dugoj ulici, površine  45  m2, zk.ul. 2116 i  k.č.br. 856, voćnjak ul. A. Starčevića, površine  320  m2, zk.ul. 10974, a što je sve u naravi poslovna zgrada i zemljište u Koprivnici, A. Starčevića 20.

Nekretnina koja je predmet natječaja  prema Detaljnom planu uređenja Zona A11 je predviđena  za formiranje nove građevinske parcele  mješovite namjene,  pretežno poslovne namjene, označena kao građevinska parcela br. 10.

Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za zgrade nije potrebno pribaviti energetski certifikat.

Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 1.226.000,00 kuna. Jamčevina iznosi 61.300,00 kuna.

Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji nekretninu mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • ovjereni presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN broj HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj tko ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, te će se s njime zaključiti kupoprodajni ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupoprodajni ugovor neće se sklopiti ako na dan zaključenja kupac ima nepodmireni dug prema Gradu. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene  nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Porez na promet i druga davanja prema Republici Hrvatskoj plaća kupac.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,  a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Prva javna dražba održat će se dana 10.02.2017. godine u 8,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat (soba 12).

Ukoliko se nekretnina ne proda na prvoj javnoj dražbi, održat će se nove javne dražbe, svakog desetog u mjesecu počevši od mjeseca ožujka 2017.  godine, sa početkom u 8,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba 12), sve do prodaje nekretnine. Ukoliko je deseti u mjesecu neradni dan, javna dražba održava se prvog radnog dana.

Javni natječaj s drugom dokumentacijom u vezi prodaje nekretnine objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/13-01/0089
URBROJ:2137/01-05-05/1-16-11
Koprivnica, 19. siječnja 2017.

 

Zamjenik koji obnaša
dužnost gradonačelnika:
Mišel Jakšić, dipl. oec.