JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta Mariškina ulica, Koprivnica javnom dražbom


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice,  dana 25. kolovoza 2017. godine, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta Mariškina ulica, Koprivnica javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Koprivnica, u vlasništvu Grada Koprivnice, namijenjenog individualnoj stambenoj izgradnji i to:

-k.č.br. 8359/7, oranica Mariškina ulica, površine 540 m2, zk.u. 10974, po početnoj cijeni od 155.000,00 kuna,

-k.č.br. 8363/8, oranica Mariškina ulica, površine 540 m2, zk.u. 2116, po početnoj cijeni od 155.000,00 kuna.

Na građevinskim parcelama moguća je izgradnja građevina u skladu s odredbama prostornih planova Grada Koprivnice. Uvjeti gradnje navedeni su u Podacima iz prostorno planske dokumentacije objavljene na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, te se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog natječaja. .

Lokacija parcela i komunalna opremljenost građevinskih parcela opisana je u Podacima iz prostorno planske dokumentacije i prikazana je na Skicama priključaka na komunalnu infrastrukturu koji su objavljeni na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju. Sve detaljnije informacije oko načina priključenja na vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrežu potrebno je pribaviti kod nadležnih opskrbljivača (distributera). Informacije o priključku na niskonaponsku mrežu kupci mogu dobiti u HEP, Elektra, Koprivnica, Hrvatske državnosti 32.

Građevinske parcele se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji građevinske parcele mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na ishođenje građevinske dozvole (komunalni doprinos, porez na promet nekretnina, prenamjena zemljišta, vodni doprinos i sl.).

Početne cijene za sve parcele utvrđene su na temelju procjene prometne vrijednosti nekretnina utvrđene procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina.

Građevinske parcele prodaju se javnom dražbom.

Ponude za kupnju izjavljuju se za svaku parcelu navedenu u natječaju zasebno, prema početnoj cijeni navedenoj u natječaju.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih građevinskih parcela.

Prva javna dražba održat će se 11. rujna 2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za građevinske parcele koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca listopada 2017. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 15.500,00 kuna,

-ovjerenu presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora, ili kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupoprodajni ugovor neće se sklopiti ako na dan zaključenja kupac ima nepodmireni dug prema Gradu. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene  nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,  a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/13-01/0141
URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-33
Koprivnica, 25. kolovoza 2017.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

.

Prostorno planski podaci – Mariškinina ulica