JAVNI NATJEČAJ o zakupu poslovnog prostora


Na  temelju članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice, („Glasnik grada Koprivnice“ broj 3/12) gradonačelnik  Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
o zakupu poslovnog prostora

Javnim natječajem daje se u zakup poslovni prostor  neto površine 210 m2 koji se nalazi u Koprivnici, Florijanski trg 14, a što je u naravi poslovna građevina i dvor na k.č.br. 1108, kuća i dvor na Florijanskom trgu ukupne površine 365 m2, zk.ul. 10974, k.o. Koprivnica, po početnoj cijeni mjesečne zakupnine od 8.190,00  kuna.

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme, radi obavljanja trgovačke djelatnosti.

Za građevinu u kojoj je smješten poslovni prostori izdan je energetski certifikat oznake F 1170-2015-014-NSZ7 izdan od trgovačkog društva PETGRAD d.o.o. A. Stračevića 16, Koprivnica, kojim je građevina svrstana u G energetski razred.

Prostor se uzima u zakup u zatečenom stanju. Troškove investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora kao i eventualne troškove investicijskih radova potrebnih za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru kao i ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola, snosi zakupac. Zakupac nema pravo na povrat navedenih uloženih sredstava, niti po toj osnovi na umanjenje zakupnine.

Zakupnik poslovni prostor može dati u podzakup samo na osnovi posebnog odobrenja Grada Koprivnice.

Zakupnik snosi sve režijske troškove kao što je potrošnja električne energije, plina i vode, odvoz smeća, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda te sve ostale pripadajuće troškove vezane za korištenje poslovnog prostora.

Zakupnina se plaća mjesečno do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu  od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Natjecatelji mogu biti sve pravne osobe i obrti.

Ponuda mora obavezno sadržavati:

  • ime i prezime, adresu natjecatelja i OIB,
  • naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB i presliku rješenja iz sudskog registra, odnosno rješenje o obrtu, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti radi koje se poslovni prostor daje u zakup,
  • adresu poslovnog prostora za koji se natječe,
  • novčani iznos koji se nudi povrh početne zakupnine ili ukupan mjesečni iznos zakupnine koji natjecatelj nudi,
  • presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
  • dokaz da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i Gradu Koprivnica.

Jamčevina u iznosu od  1.000,00 kuna se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice, broj: HR5523860021820100005, poziv na broj: 68  7706 – OIB ( preslika  uplatnice),

Natjecatelj koji uspije u natječaju prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora obvezuje se Gradu Koprivnici dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna.

Najpovoljnijim učesnikom u natječaju smatrat će se onaj tko uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Grad Koprivnica zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu s naznakom Grad Koprivnica, Zrinski trg l/I – “ZA NATJEČAJ –POSLOVNI PROSTOR- NE OTVARATI”.

Ponude se predaju u pisarnici Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje (soba br. 3) zaključno do 22. 01. 2018. godine (ponedjeljak) do 08,00 sati kada će se na javnoj sjednici Povjerenstva za provođenje natječaja obaviti otvaranje ponuda. Sjednica povjerenstva održat će se prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12)

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA:372-01/15-01/0021
URBROJ:2137/01-08-02/2-18-5
Koprivnica,   08.01.2018.

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.