Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine – promjenu namjene prednjeg dijela poslovne građevine u stambenu s dvije stambene jedinici, 4. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000016
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0010
Koprivnica, 30.08.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
SUPER TENA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 20

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju poslovne građevine – promjenu namjene prednjeg dijela poslovne građevine u stambenu s dvije stambene jedinici, 4. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1611 k.o. Koprivnica (Koprivnica, Križevačka ulica 6).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11. rujna 2017. godine od 8:00-9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.