Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

  • parcelacija dijela predmetnim zahvatom obuhvaćenih nekretnina,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja novog kolnika prometnice sa pratećim sadržajem, 3. skupine,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja sustava oborinske odvodnje (kanalizacije), 3. skupine,

u obuhvatu zahvata na katastarskim česticama označenim kao k.č.br. 12860, 12862, 13093, 13040/2, 13162, 13038/1, 13038/2, 13040/1, 13039/1, 13044/4, 13044/5, 13044/3, 13044/6, 13044/7, 13044/1, 13043/1, 13043/2, 13099, 13101/1, 13101/2, 13102, 13240/1, 13239, 13236/2, 13223/1, 13223/2, 13224/1, 13224/3, 13226/3, 13226/2, 13226/1, 13225/2, 13225/3, 13225/4, 13227, 13228/1, 13228/3 i 13228/2, sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, Močilski odvojak I).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.12.2016. u vremenu od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji Koprivnica, Zrinski trg 1, prvi kat – soba 11 (Gradska vijećnica).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.
Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana. Dodatne usmene  informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na broj telefona: 048/654-854 (Zdravko Jagar).

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000005
URBROJ: 2137/01-06-02/4-16-0005
Koprivnica, 30.11.2016.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.