Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0005
Koprivnica, 13.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji čine:

–    k.č.br. 1435, 1410, 1475, 2910, 623, 333, 2086, 2052, 2057, 2058, 2061, 2065, 2081, 2864, 2142, 2191, 2499, 2506, 2651, 2625, 2614/1, 5, 26, 533, 1070, 1159, 929, 1279, 1247, sve k.o. Jagnjedovec-grad (područje naselja Jagnjedovec, Starigrad i  Draganovec u Gradu Koprivnici),

–    k.č.br. 2324/1 i 2325/1, obje k.o. Glogovac (područje naselja Bakovčica u Gradu Koprivnici),

–    k.č.br. 154 i 97, obje k.o. Bakovčica (područje naselja Bakovčica u Gradu Koprivnici),

–    k.č.br. 1365 i 1330, obje k.o. Reka (područje naselja Koprivnica i Reka u Gradu Koprivnici),

–    k.č.br. 806 i 1822, obje k.o. Kunovec Breg (područje naselja Kunovec Breg u Gradu Koprivnici),

–    k.č.br. 13579, 13577, 7629, 7633/3, 7633/1, 7632, 7627, 7626, 7620/4, 7620/2, 7618/2, 12874, 13600, 12915, 12974, 12919/4, 12994, 13597, 11680, 11634, 11635, 13596, 11529, 13591, 10105, 10099, 10104, 10116/2, 10116/1, 10115, 10114, 10121/2, 10122/1, 10128/1, 10128/2, 10131/1, 10131/2, 10180/2, 10294, 10307, 10390, 10387/2, 10384, 10380, 10377, 10374, 10371/2, 10362/1, 10360/2, 10360/1, 1613/1, 13561, 5035, sve k.o. Koprivnica (područje naselja Koprivnica, Draganovec i Herešin u Gradu Koprivnici).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2017. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 4 A.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.