Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju postojećega parkirališta te građenje novoga parkirališta


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000048
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0006
Koprivnica, 16.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OSNOVNA ŠKOLA “BRAĆA RADIĆ” , HR-48000 Koprivnica, Miklinovec 6a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju postojećega parkirališta te
  • građenje novoga parkirališta,

u obuhvatu zahvata kojega čine k.č.br. 2679, 2709/2, 2690/2, 2690/3, 2685/1 te novoformirane k.č.br.2681/2, 2681/3, 2681/4 i 2681/5, sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, Miklinovec 6 A, postojeći kompleksa osnovne škole „Braća Radić“ u Koprivnici).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2017. godine u vremenu od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 4 A.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.