Javni poziv za uvid u spis predmeta TEHNIKA RADIĆEVA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge, HR-48000 Koprivnica,Trg bana Josipa Jelačića 9


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000094
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0009
Koprivnica, 10.11.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
TEHNIKA RADIĆEVA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge, HR-48000 Koprivnica,Trg bana Josipa Jelačića 9

 

I. Pozivamo nepoznate nasljednike za k.č.br. 1370/1 i 1370/2, obje k.o. Koprivnica, a u suvlasničkom dijelu koji se odnosi na, u zemljišnim knjigama upisanoj suvlasnici, Kolašinović Nadi iz Zemuna, Kej oslobođenja 9, Republika Srbija, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • formiranje građevne čestice građevine (spajanje k.č.br. 1366/1 i 1366/2 k.o. Koprivnica) i građenje građevine  stambeno poslovne namjene, 2. skupine, na novoformiranoj  č.br.1366/1 k.o. Koprivnica u Koprivnici, Ulica braće Radića 12.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22. studenoga 2017. godine od 8:00 – 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.