Javni poziv za uvid u spis predmeta – Tamara Varović, HR-48000 Koprivnica, Reberinska 1


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000065
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0007
Koprivnica, 01.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Tamara Varović, HR-48000 Koprivnica, Reberinska 1

I. Pozivamo nepoznate nasljednike za k.č.br. 12685/2 i 12687/2, obje k.o. Koprivnica, a u suvlasničkom dijelu koji se odnosi na, u zemljišnim knjigama upisanom suvlasniku, Vrabelj Josipu iz Koprivničkog Ivanca, Koprivnička 64, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • formiranje građevne čestice građevine označene kao k.č.br. 12694/1 k.o. Koprivnica, iz sadašnjih cijelih k.č.br. 12695/2 i 12696/3, obje k.o. Koprivnica i dijela sadašnje k.č.br. 12694 k.o. Koprivnica,
  • rekonstrukciju (nadogradnju u postojećem tlocrtu) građevine za povremeni boravak, (kuća za odmor) – stambene namjene povremenog stanovanja, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 12694/1 k.o. Koprivnica, nastaloj parcelacijom iz sadašnjih cijelih k.č.br. 12695/2 i 12696/3, obje k.o. Koprivnica i dijela sadašnje k.č.br. 12694 k.o. Koprivnica, (Koprivnica, Močile 107).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.09.2017. godine u vremenu od 08:00 do 09:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje-soba 4/A.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.