Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: zahvat u prostoru – izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000001
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0005
Koprivnica, 12.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
                  KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga                   javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15A
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

  • zahvat u prostoru – izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg čine katastarske čestice k.č.br. 249, 302, 1236, 473, 512, 513, 522, 604, 619, 746, 749, 779, 794, 806, 813, 1822 k.o. Kunovec Breg (naselje Kunovec Breg).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26. lipnja 2017. godine u vremenu od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.