Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja vodoopskrbne mreže, 3. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000007
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0005
Koprivnica, 16.03.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 A
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja vodoopskrbne mreže, 3. skupine,

u obuhvatu zahvata na katastarskim česticama označenim kao k.č.br. 13603, 6854, 7053/1, 13576/1, 7694/1, 13576/2, 7692/1, 7696/1, 7694/2, 7696/2, 13546/1, 13625 k.o. Koprivnica (Draganovec, Radnička cesta).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24. ožujka 2016 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.