JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2017. godinu


Na temelju članka 66. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne novine» broj 30/15), članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/16), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 320-01/17-01/30, URBROJ: 525-07/0212-17-2 od 01. ožujka 2017. godine i Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/17), Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi na
području Grada Koprivnice za 2017. godinu

 I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: potpora)  dodjeljivat će se za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje

– edukacija i stručno osposobljavanje za rad u voćarstvu i povrtlarstvu za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih proizvođača,

MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)

– promidžba vlastitih proizvoda preko nastupa na sajmovima, izložbama i manifestacijama za troškove zakupa izložbenog prostoraŽ

MJERA 3. Studijska putovanja

– troškovi autobusnog prijevoza za pojedinu udrugu s područja Grada Koprivnice čiji su članovi korisnici mjera iz ove Odluke,

MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)

– temeljem dokumentacije o veličini zatvorenog prostora (plastenika, staklenika) minimalne površine 150 m² financirat će se proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja,

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

sadnja kvalitetnih voćnih sadnica i loznih cijepova u cilju stvaranja novih nasada,

MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda

– držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,

MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija

– analize tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća i kupnja materijala za odkiseljavanje tla,

MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda

– kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele,

MJERA 9. Nabava novih plastenika

– kupnja novih plastenika minimalne površine 150 m²,

MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

– kupnja i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje,

MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

– kupnja i postavljanje zaštitnih mreža kao redovite tehnološke mjere pri podizanju novih trajnih nasada ili plastenika,

MJERA 12. Ekološka proizvodnja

proizvodna površina ili troškovi stručnog nadzora i izdavanja potvrdnice,

MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)

– kupnja rashladnih uređaja za hladnjače za čuvanje voća i povrća,

MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda

– troškovi umjetnog osjemenjivanja u cjelokupnom iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna  gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije, nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Koprivnice, ne traže potporu za rabljenu opremu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o potporama poljoprivredi na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2017. do 2020. godine («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/17).

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 ili br. 1408/2013.

III. DODJELA POTPORE

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01.01.2017. godine.

Ukoliko korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem po ovom
Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Potpore se neće dodijeliti korisnicima potpore koji imaju dospjeli, a nepodmireni dug s bilo koje osnove prema Proračunu Grada Koprivnice te za rabljenu opremu.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice tijekom cijele godine, najkasnije do 30.11. tekuće godine odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o primljenim potporama malih vrijednosti, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Koprivnica, Zrinski trg 1, II kat, soba 23 ili na web stranici Grada Koprivnica www.koprivnica.hr.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva.

Grad Koprivnica može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju te po potrebi izvršiti uvid na terenu kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovom Odlukom.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 30.000,00 kuna.

Dokumente tražene po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Koprivnica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.

Grad Koprivnica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu.

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. PROCEDURA DODJELE POTPORE

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave  prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Prijave na javni poziv se šalju zaključno do 30. studenog 2017. godine.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti. Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, Gradonačelnik Grada Koprivnice dodjeljuje potporu male vrijednosti.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske

VI. OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr i u dnevnom tisku.

 

KLASA:320-01/17-01/0001
URBROJ:2137/01-05-02/6-17-4
Koprivnica, 19. travnja 2017.

GRAD KOPRIVNICA
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine