Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju postojeće građevine javne i društvene namjene, veleučilišta, prenamjena dijela prizemlja u poslovni prostor – poslovnicu banke, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000085
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0007
Koprivnica, 11.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO , HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 50

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju postojeće građevine javne i društvene namjene, veleučilišta, prenamjena dijela prizemlja u poslovni prostor – poslovnicu banke, 2. skupine,

na  k.č.br. 1158/1 k.o. Koprivnica, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 6.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. listopada 2017. godine od 8:00 – 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.