Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju dijela postojeće prometnice: obnova kolnika, uređenje kolnih ulaza te izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije – građevina infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine


KLASA: UP/I-361-03/17-01/000122
URBROJ: 2137/01-07-01/5-18-0004
Koprivnica, 04.01.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KOPRIVNICA , HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

rekonstrukciju dijela postojeće prometnice: obnova kolnika, uređenje kolnih ulaza te izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije – građevina infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji čine k.č.br. 71/1 i 36/2, obje k.o. Reka, nastale parcelacijom (objedinjavanjem) sadašnjih k.č.br. 43, k.č.br.7/1, k.č.br. 36/2, k.č.br. 40/3 (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 40/1), k.č.br. 42/2 (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 42), k.č.br. 111/3 (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 111/1), k.č.br. 97/3 (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 97/1), k.č.br. 98/5  (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 98/1), k.č.br. 99/3 (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 99/1) i k.č.br. 83/4 (nastala parcelacijom po lokacijskoj dozvoli iz k.č.br. 83/1), sve k.o. Reka, u naselju Reka, Kolodvorska ulica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.01.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, (prizemlje-soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.