Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje priključnog 10(20)/0,4 kV kabelskog podzemnog voda – građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000034
URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0007
Koprivnica, 09.11.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, OIB 46830600751, Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32,

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje priključnog 10(20)/0,4 kV kabelskog podzemnog voda – građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br.8009/2, 8009/5, 8014, 13546/1, 13625, 8235 i 8155/1, sve  k.o. Koprivnica (obuhvat zahvata između TS 10(20)/0,4 kV „STAROGRADSKA“ i TS 10(20)/0,4 kV „STAROGRADSKA CESTA“, Srarogradska ulica, Koprivnica i Starogradska ulica, Starigrad)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017 u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1 (prizemlje, soba 4/A).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.