Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja-rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u Ulici Vinica, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000086
URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0005
Koprivnica, 04.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 A

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja-rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u Ulici Vinica, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata na katastarskim česticama označenim kao k.č.br. 11041/1, 11040, 11039/4, 13591/1, 13593, 11107/1, 11433/4, 11433/3, 11433/2, 11432, 11433/14, 11433/15, 13595, 10162/2, 10162/3, 10162/1, 10159/1 k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Vinica, križanje Ulice Tina Ujevića i Ulice Vinica, spoj ulice kneza Branimira i Ulice Vinica te Te križanje Ulice Vinica i Ulice kneza Branimira).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15. rujna 2017. u vremenu od 8:00 do 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.