Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: formiranje građevne čestice građevine (spajanje cijelih k.č.br. 1122/2, 1123/5, 1124, 1125, 1127, 1123/4, 1123/1 i dijela k.č.br. 1123/2 sve u k.o. Koprivnica) i rekonstrukciju (dogradnju) stambeno-poslovne građevine, 2. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici č.br. 1124 k.o. Koprivnica na lokaciji u Koprivnici, Florijanski trg i Ulica Frana Galovića


KLASA: UP/I-361-03/17-01/000095
URBROJ: 2137/01-07-01/3-18-0009
Koprivnica, 05.01.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
DUDIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu građenje i usluge, HR-10000 Zagreb, Bogdani 66, zastupan po Dobrinić Dušanu iz Miličana, Vinogradi 22, Sokolovac

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • formiranje građevne čestice građevine (spajanje cijelih k.č.br. 1122/2, 1123/5, 1124, 1125, 1127, 1123/4, 1123/1 i dijela k.č.br. 1123/2 sve u k.o. Koprivnica) i rekonstrukciju (dogradnju) stambeno-poslovne građevine, 2. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici č.br. 1124 k.o. Koprivnica na lokaciji u Koprivnici, Florijanski trg i Ulica Frana Galovića.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16. siječnja 2018.  u vremenu od 09:00 – 11:00 sati, na lokaciji – Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zrinski trg 1, Koprivnica, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.