Javni poziv na uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole za: zahvat u u prostoru, rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/01-06-02/7-17-0006
Koprivnica, 07.09.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE do.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a zastupan po punomoćniku
HIDRO CONSULT d.o.o., HR-51000 Rijeka, F. Čandeka 23B

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

  • zahvat u u prostoru, rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg čine katastarske čestice označene kao:

k.č.br. 11041/1, 10806, 10800/2, 10789/4, 10793/1, 10793/2, 3072/1, 20, 1031/2, 1039/8, 1039/28, 884, 3067, 205, 206, 1038, 882, 1031/1, 1032, 1039/1, 1043, 845, 817/1, 1011, 1716/1, 3074, 3078, 1667/1, 1613/1, 3076/1, 1553/2, 1828/2, 2040, 2052/2, 3101/1, 2078, 2077, 2075/2, 3102, 3099, 2134/19, 2179, 2181, 2170/5, 2170/3, 2170/4, 1652/1, 3095, 3080, 3081, 3064, 3062/1, 678, 3085/1, 1211/1, 3063, 13557/1, 2316, 612/1, 630/5, 632/1, 635/5, 13561, 638/2, 641/1, 642, 643, 644, 3083, 1243/7, 5452/60, 13563/1, 6040/1, 5490/70, 6034/10, 6026/15, 6034/5, 6037/18, 6026/10, 6026/14, 6040/2, 6040/3, 13563/1, 5492/1, 5422/2, 5422/1, 5421/1, 5421/2, 5420/1, 5420/2, 5420/4, 5420/3, 3104, 2367/2, 2424/1, 2443/1, 2438/1, 2440/4, 3106, 3093, 13575, 3109, 3155/1, 3107/1, 2467/3, 2468/3, 2468/4, 2469/2, 2470/2, 2473/3, 2473/4, 2471/2, 2472/1, 3108 i 2468/1, sve k.o. Koprivnica (dio naselja Koprivnica, u Gradu Koprivnici).

II. Uvid u predmeta može se izvršiti dana 18.09.2017. godine, u vremenu od 09:00 – 11:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, prizemlje, soba 4B.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga Upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid u spis, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.