JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine javnom dražbom – nekretnina u k.o. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 1


Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnine javnom dražbom

Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, prodaje se nekretnina u k.o. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 1, zgrada i pripadajuće zemljište, k.č.br. 1313, k.o. Koprivnica. U zemljišnim knjigama upisana je zabilježba da je zgrada evidentirana u katastarskom elaboratu prije 15.02.1968.godine, te da zgrada ima svojstvo spomenika kulture. Zgrada je etažirana, tako da su predmet prodaje sve etaže u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

– II. etaža (E-2), koja se sastoji od dva spremišta u podrumu ukupne površine 56,52 m², lokala s ostavom u prizemlju ukupne površine 63,77 m² i lokala u prizemlju površine 24,17 m², sveukupne površine 144,46 m². Energetskim certifikatom ova etaža je razvrstana u F energetski razred,

– III. etaža (E-3), lokal u prizemlju površine 27,43 m². Energetskim certifikatom ova etaža je razvrstana u G energetski razred,

– IV. etaža (E-4) koja se sastoji od dva stepeništa, hodnika, devet soba, spremišta, predprostora i dva WC-a ukupne površine 262,15 m², te tavana površine 262,88 m², sveukupne površine 525,03 m². Za ovu etažu nije izrađen energetski certifikat jer je u ruševnom stanju i ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete za korištenje.

Etaže II. III. i IV. prodaju po početnoj cijeni od 2.533.000,00 kuna, tako da nije moguće kupiti etaže pojedinačno. Kupnjom etaža II. III. i IV. kupac stječe  pravo suvlasništva  cijele nekretnine, k.č.br. 1313, kuća i dvor na Trgu bana Josipa Jelačića površine 659 m², zk.ul.126, k.o. Koprivnica u udjelu od 88/100.

Uvjeti gradnje određeni su o Podacima iz prostorno planske dokumentacije koja je objavljena na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju

Predmet prodaje nije I. etaža (E-1) ukupne površine 93,26 m² koja je privatno vlasništvo i nalazi su u prizemlju sjevernog rubnog dijela zgrade u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 1, k.č.br. 1313,  k.o. Koprivnica.

Temeljem članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12. i 157/13.), Republika Hrvatska i Koprivničko-križevačka županija ostvaruju pravo prvokupa nekretnine koje pravo mogu realizirati nakon provedenog natječajnog postupka i prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 100.000,00 kuna koji se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice, broj: HR5523860021820100005 s pozivom na broj 68 7706-OIB (preslika uplatnice)

– ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe) ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj tko ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, te će se s njime zaključiti kupoprodajni ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora ili kreditom banke u roku 90 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige na osnovi zaključenog kupoprodajnog ugovora i nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

Kupac snosi sva porezna davanja prema Republici Hrvatskoj.

Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat jamčevine.

Prva javna dražba održat će se dana 12. listopada 2015. godine (ponedjeljak) u 09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat (soba 12).

Ukoliko se nekretnina ne proda na prvoj javnoj dražbi, održat će se nove javne dražbe, svakog desetog u mjesecu počevši od mjeseca studenog 2015. godine, sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, (soba 12), sve do prodaje nekretnine. Ukoliko je deseti u mjesecu neradni dan, javna dražba održava se prvog idućeg radnog dana.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama, Zrinski trg 1, II. kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

KLASA: 944-01/14-01/0043
URBROJ: 2137/01-07-02/1-15-6
Koprivnica, 30. rujna 2015.

GRADONAČELNICA:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije za poslovno-stambenu zgradu na Trgu bana Josipa Jelačić 1