JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta javnom dražbom, Mariškina ulica


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst), članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta javnom dražbom

Javnom dražbom prodaju se građevinska zemljišta u k.o. Koprivnica, vlasništvo Grada Koprivnice, namijenjena individualnoj stambenoj izgradnji i to:

Red. br.

 

k.č.br. Lokacija  

 

Površina u m2

 

Početna cijena u kunama
1. 8359/7 Koprivnica, Mariškina ul. 540 162.426,82
2. 8363/8 Koprivnica, Mariškina ul. 540 168.027,74

Na građevinskim parcelama moguća je izgradnja građevina u skladu s odredbama prostornih planova Grada Koprivnice. Uvjeti gradnje navedeni su u Podacima iz prostorno planske dokumentacije objavljene na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, te se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog natječaja. .

Lokacija parcela i komunalna opremljenost građevinskih parcela opisana je u Podacima iz prostorno planske dokumentacije i prikazana je na Skicama priključaka na komunalnu infrastrukturu koji su objavljeni na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju. Sve detaljnije informacije oko načina priključenja na vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrežu potrebno je pribaviti kod nadležnih opskrbljivača (distributera). Informacije o priključku na niskonaponsku mrežu kupci mogu dobiti u HEP, Elektra, Koprivnica, Hrvatske državnosti 32.

Kupci snose sve troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na ishođenje akta o gradnji (komunalni doprinos, porez na promet, prenamjena zemljišta, vodni doprinos i sl.).

Građevinske parcele prodaju se javnom dražbom.

Ponude u javnoj dražbi izjavljuju se za svaku parcelu navedenu u natječaju zasebno, prema početnoj cijeni navedenoj u natječaju.

Javna dražba provodi se u krugovima sve do prodaje svih građevinskih parcela.

Prva javna dražba održat će se 16. studenog 2015. godine (ponedjeljak), sa početkom  u 8,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Javne dražbe za građevinske parcele koje se neće prodati u prethodnoj javnoj dražbi održat će se svakog desetog u mjesecu počevši od mjeseca prosinca 2015. godine, sa početkom u  8,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan javna dražba će se održati prvog slijedećeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Natjecatelji na javnu dražbu trebaju donijeti dokaz u uplaćenoj jamčevini u iznosu od 4.000,00 kuna i presliku osobnih iskaznica svih onih koji se žele uknjižiti kao vlasnici građevinske parcele, odnosno presliku rješenja o registraciji za pravne osobe.

Jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna uplaćuje se na žiro račun Grada Koprivnice, broj: HR5523860021820100005 s pozivom na broj 68 7706-OIB.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko u javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se roku 15 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora ili kreditom banke u roku 60 dana  po potpisu kupoprodajnog ugovora.

Kupci pravo vlasništva kupljene građevinske parcele upisuju u zemljišne knjige na osnovi zaključenog kupoprodajnog ugovora i nakon isplate kupoprodajne cijene.

Za građevinske parcele koje imaju zajedničke priključke komunalne infrastrukture, kupoprodajnim ugovorom osnovat će se pravo služnosti izgradnje i održavanja zajedničkih priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana.

Natjecatelj koji u javnoj dražbi kupi građevinsku parcelu, gubi pravo na povrat jamčevine ako odustane od ponude ili u roku 30 dana od dana donošenja zaključka o prodaji građevinske parcele, ne zaključi kupoprodajni ugovor.

Sve ostale informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama – Odsjeku za upravljanje nekretninama, Zrinski trg 1, usmeno ili na telefon 048/ 279 523.

 

KLASA: 944-01/13-01/0141
URBROJ: 2137/01-03/1-15-30
Koprivnica, 30. listopada 2015.

GRADONAČELNCA:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

 

Podaci iz PPU – Mariškina ulica