Izdavanje građevinskih dozvola


01.siječnja 2014. godine stupili su na snagu Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji, koji su objavljeni u Narodnim novinama broj  153/13.

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji određuje se postupak izrade prostornih planova, izrada izvješća o stanju u prostoru, parcelacija zemljišta i sl.

Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, izdavanje građevinskih dozvola, uporaba  i održavanje građevina i sl.

Do sada važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji su se izdavale ili potvrda glavnog projekta ili rješenje o uvjetima građenja, a od 01.01.2014. sve dozvole za gradnju imaju jedinstveni naziv: građevinska dozvola.

Građevine su razvrstane u nekoliko skupina, a na primjeru gradnje nove stambene građevine Zakonom o gradnji određen je sljedeći postupak:

  1. PRIBAVLJANJE POSEBNIH UVJETA

Investitor može pismeno zatražiti od nadležnog upravnog tijela (za područje Grada Koprivnice to je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša) da ga obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete.

Za upit se prilaže kopija katastarskog plana te opis i prikaz građevine.

2. IZDAVANJE UVJETA I POTVRDA

Prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole potrebno je utvrditi posebne uvjete za građenje građene, koje utvrđuje javnopravno tijelo na zahtjev investitora.

Na temelju posebnih uvjeta izrađuje se glavni projekt.

Glavni projekt se dostavlja javnopravnim tijelima koje su dale svoje uvjete da izdaju POTVRDU da je glavni projekt izgrađen u skladu s izdanim posebnim uvjetima.

3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Zahtjev se podnosi upravnom tijelu koje izdaje građevinske dozvole (za područje Grada Koprivnice to je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša).

Investitor uz zahtjev prilaže:

  • Tri primjerka glavnog projekta
  • Izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom,
  • Potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda
  • Dokaz pravnog interesa
  • Ostala dokumentacija pripisana Zakonom o gradnji ovisno o vrsti građevine

4. IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

U postupku se pozivaju stranke u spis predmeta radi izjašnjenja te se utvrđuje da li su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje građevinske dozvole

5. PLAĆANJE KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Investitor je po izvršnosti građevinske dozvole dužan platiti komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

6. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA

Javnopravna tijela nadležna na području Grada Koprivnice