Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika


Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora te ostvarivanja prava na mjesnu samoupravu; izradu nacrta općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Odjela koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik, po potrebi pružanje pravne pomoći ostalim upravnim tijelima Grada Koprivnice te ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu: Grad), administrativne i stručne poslove za djelovanje izbornih povjerenstava i provedbu izbora; poslove koji se odnose na suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međugradsku i međunarodnu suradnju; pripremu sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, izrada zapisnika i tonsko snimanje na sjednicama, osiguravanje objavljivanja akata Gradskog vijeća i gradonačelnika, vođenje odgovarajućih evidencija i registra općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika, organizacijske poslove u svezi rješavanja predstavki i pritužbi građana te pitanja građana upućena putem gradske web stranice; zastupanje Grada na nadležnim sudovima u ovršnim, parničnim, stečajnim, kaznenim i upravnim postupcima, izradu žalbi, tužbi, ugovora, prijedloga za osiguranje tražbina i svih drugih podnesaka u naprijed navedenim postupcima; poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka; poslove u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te savjeta mladih; pripremu podataka za objavu na web stranici Grada, uređivanje i ažuriranje web stranice Grada te pripremanje fotogalerija, video sadržaja i obavijesti sa održanih prijema, sastanaka i raznih događanja koje organizira  Grad te o ostalim događanjima koja promoviraju Koprivnicu kao grad,  izrada press clipinga, poslove organizacije službenih prijema i sastanaka;  informatičke poslove za sva upravna tijela Grada, organizaciju i upravljanje informatičkim sustavom, izradu i održavanje geografsko-informacijskog sustava te održavanje portala Gradskog vijeća; upravljanje ljudskim potencijalima, rješavanje i sudjelovanje u rješavanju o svim pravima o obvezama temeljem zakona i kolektivnog ugovora (službenički odnosi, radni odnosi dužnosnika koji dužnost obavljaju profesionalno, stručno osposobljavanje i dr.), izrada akata u svezi s unutarnjim ustrojstvom upravnih tijela te plaćama službenika i namještenika, odnosno utvrđivanjem drugih prava i obveza iz rada i u svezi s radom; vođenje uredskog poslovanja, poslova pismohrane, čuvanje registraturne i arhivske građe, prijem i otpremu pošte te poslove dostave.

Dubravka Kardaš dipl. iur., pročelnica
adresa: Zrinski trg 1/I, Koprivnica
tel.: 048/279-508
fax: 048/279-540
e-mail: ured.grada@koprivnica.hr
Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća
Marija Potroško Kovačić dipl.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove
tel. 048/279-531
e-mail: marija.potrosko@koprivnica.hr
Renata Štefec spec.admin.publ., viša stručna suradnica za službeničke odnose
tel. 048/279-536
e-mail: renata.stefec@koprivnica.hr
Mladen Ban ing., stručni informatički suradnik
tel. 048/654-843
e-mail: mladen.ban@koprivnica.hr
Gordana Komes referentica za poslove Gradskog vijeća
tel.: 048/279-509
e-mail: gordana.komes@koprivnica.hr
Dijana Radotović referentica za uređivanje web stranice i informiranje
tel.: 048/279-501
e-mail: dijana.radotovic@koprivnica.hr
Sanjica Buzuk administrativna tajnica gradonačelnika
tel.: 048/279-555
e-mail: grad.koprivnica@koprivnica.hr
Odsjek za opće i pravne poslove i mjesnu samoupravu
Mladen Evačić dipl.iur., voditelj Odsjeka
tel.: 048/279-530
e-mail: mladen.evacic@koprivnica.hr
Odjeljak pisarnice
Kristinka Bukvić voditeljica Odjeljka pisarnice
tel.: 048/279-516
e-mail: kristinka.bukvic@koprivnica.hr
Jasminka Belušić namještenica u pisarnici
tel.: 048/279-557
e-mail: jasminka.belusic@koprivnica.hr
Veronika Slipac namještenica u pisarnici
tel.: 048/279-517
e-mail: veronika.slipac@koprivnica.hr