Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje


Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje obavlja poslove vezane uz izgradnju i rekonstrukciju građevina u vlasništvu Grada, sudjeluje u poslovima izgradnje i rekonstrukcije građevina kojima su investitori gradska poduzeća, posebice kapitalnih gradskih projekata; priprema i provodi strateški koncept energetske učinkovitosti i niskoenergetske gradnje u projektima; sudjeluje u izradi prijava na državne i programe Europske unije te provodi iste, sudjeluje u provedbi  projekata Europske unije u dijelu izrade koncepta i provedbe projekata vezanih uz gradnju i rekonstrukciju građevina; izrađuje programe, izvješća, investicijske programe, projektne zadatke, projektne programe, prijave za natječaje za navedene projekte i investicije, brine o pravilnom provođenju investicija i projekata, provodi postupke javne nabave, ugovaranja, praćenja i okončanja investicija, brine o financijskom planiranju i trošenju sredstava za projekte izgradnje; obavlja poslove rješavanja pravnog statusa javnog dobra odnosno nekretnina u vlasništvu Grada, a koje su u naravi nerazvrstane ceste; osnivanja prava građenja i prava služnosti na nerazvrstanim cestama; rješavanja imovinsko pravnih poslova i kupnje zemljišta vezanih uz provođenje investicijskih projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata Grada; izrađuje i koordinira programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prati njihovu realizaciju u dijelu programa koji se odnosi na komunalnu infrastrukturu za javne površine, staze, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu te izrađuje izvješća o izvršenju tog dijela programa; izrađuje akte potrebne za provedbu navedenih poslova; obavlja poslove planiranja i praćenja održavanja javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Grada (prostorno planska dokumentacija, strategija razvoja i sl.); obavlja poslove pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju.

Obavlja poslove prostornog uređenja koji se odnose na usmjeravanje prostornog razvoja Grada i unapređenje stanja u prostoru, izdavanja akata za gradnju i vezanih dokumenata temeljem važeće zakonske regulative koja uređuje područje gradnje kao što su građevinske dozvole, uporabne dozvole te uporabne dozvole za određene građevine, obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, primitak prijave početka građenja i iskolčenja i obavijest o tome prema nadležnim tijelima, primitak prijave početka radova na uklanjanju građevine i obavijest o tome prema nadležnim tijelima te ostalih akata proizašlih iz odredbi zakona vezanih na izdavanje akata za gradnju, izdavanje akata i izradu dokumenata temeljem važeće zakonske regulative koja uređuje područje  prostornog uređenja kao što je izrada i donošenje prostornih planova, lokacijskih dozvola, lokacijskih informacija, izvješća o stanju u prostoru, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrda parcelacijskog elaborata te ostalih akata proizašlih iz odredbi zakona koji uređuju prostorno uređenje, izdavanje akata i izradu dokumenata temeljem zakona koji uređuju područje postupanja s nezakonito izgrađenim zgradama (rješenja o izvedenom stanju), korištenje i provedba propisanih postupaka  putem informacijskog sustava eDozvole, izrade planskih dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša, izrade planskih dokumenata i provedbe investicijskih projekata na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i vođenje propisanih evidencija, obavlja i geodetske poslove koji obuhvaćaju vođenje i održavanje katastra vodova, evidencije naselja ulica i kućnih brojeva i određivanje kućnih brojeva, prikuplja podatke za izradu GIS-a iz nadležnosti Upravnog odjela, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Jasna Golubić dipl. ing. građevinarstva, pročelnica
adresa: Zrinski trg 1/II, Koprivnica
tel.: 048/279-521
fax.: 048/279-539
e-mail: izgradnja.grada@koprivnica.hr
Đenis Sambol mag.iur. viša stručna suradnica za pravne poslove
tel.: 048/279-547
e-mail: dzenis.sambol@koprivnica.hr
Odsjek za izgradnju grada
Mario Perković dipl.ing., voditelj Odsjeka za izgradnju grada
tel.: 048/279-522
e-mail: mario.perkovic@koprivnica.hr
Tomislav Golubić dipl.ing.geot., viši stručni suradnik za građenje
tel.: 048/279-526
e-mail: tomislav.golubic@koprivnica.hr
Nino Štubljak dip.inž.prometa, viši stručni suradnik za građenje
tel.: 048/279-532
e-mail: nino.stubljak@koprivnica.hr
Dejan Mihalec dipl.inž. prometa, viši stručni suradnik za građenje
tel.: 048/279-503
e-mail: dejan.mihalec@koprivnica.hr
Odsjek za prostorno uređenje
Sandra Petak-Samardžić dipl.ing.arh., voditeljica odsjeka za prostorno uređenje
tel.: 048/654-841
e-mail: sandra.petak-samardzic@koprivnica.hr
Željko Hapavel dipl. ing. geodezije, savjetnik za geodetske poslove
tel. 048/654-842
e-mail: zeljko.hapavel@koprivnica.hr
Marko Premec dipl. ing. arh., viši stručni suradnik za prostorno uređenje
tel. 048/654-847
e-mail: marko.premec@koprivnica.hr
Dejana Stanić struč.spec.inž.građ. viša stručna suradnica za prostorno uređenje
tel.: 048/654-856
e-mail: dejana.stanic@koprivnica.hr
Zdravko Jagar ing. građ.,  viši referent za prostorno uređenje
tel.: 048/654-854
e-mail: zdravko.jagar@koprivnica.hr
Mara Presek referentica za prostorno uređenje
tel.: 048/654-857
e-mail: mara.presek@koprivnica.hr
Nenad Hunjadi mag.ing.aedif., viši stručni suradnik za prostorno uređenje
tel.: 048/654-846
e-mail: nenad.hunjadi@koprivnica.hr
Tatjana Salaković dipl.iur., viša stručna suradnica za prostorno uređenje
tel. 048/654-846
e-mail: tatjana.salakovic@koprivnica.hr
Nikolina Mikulić ing.građ., viša referentica za prostorno uređenje
tel. 048/654-854
e-mail: nikolina.mikulic@koprivnica.hr
Zdenka Timarac arh.teh., referentica za prostorno uređenje
tel.: 048/654-857
e-mail: zdenka.timarac@koprivnica.hr
Dragica Herbai referentica za prostorno uređenje
tel.: 048/654-852
e-mail: dragica.herbai@koprivnica.hr

 

Obrasci i zahtjevi:

Obrasci za legalizaciju:

1. Zahtjevna zgrada

2. Manje zahtjevna zgrada

3. Jednostavna zgrada

4. Pomoćna zgrada