Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo


Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva  i komunalno gospodarstvo obavlja poslove planiranja, praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Grada, priprema nacrt Proračuna, prati njegovu realizaciju i priprema  polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarenju Proračuna, priprema nacrte odluka o gradskim porezima, te vrši nadzor, naplatu i prisilnu naplatu gradskih poreza i ostalih davanja koja imaju karakter poreza, vodi računovodstvenu evidenciju prihoda i izdataka prema računskom planu za proračun i proračunske korisnike, vodi analitičke evidencije osnovnih sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa, gradskih poreza i sredstava od prodaje stanova, vodi analitičku evidenciju investicija i kontrolu obračuna utroška sredstava, vodi blagajničko poslovanje Grada, obavlja stručne poslove vezane uz poticanje poduzetništva i za poduzetnički servis, te poticanje poljoprivrede, obavlja poslove vezane uz program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, obavlja poslove vezane uz upravljanje udjelima u pojedinim poduzećima u vlasništvu Grada, kao i poslove vezane uz kreditiranje poduzetništva i drugih poslova, brine se o funkcioniranju poduzetničke zone i poduzetničkog inkubatora, te pruža stručnu pomoć poduzetnicima radi brže realizacije njihovih poduzetničkih programa, obavlja poslove vezane uz turizam, vatrogastvo i javni red, obavlja i ostale poslove vezane uz razvoj i praćenje poduzetništva.

Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo obavlja i poslove iz područja komunalnog gospodarstva, pri čemu izrađuje programe i izvještaje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, donosi rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, donosi rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, izdaje odobrenja za korištenje javnih površina, brine o održavanju zelenih i javnih površina, javne čistoće, provedbi aktivnosti i projekata vezanih uz zaštitu okoliša, uređenju grada, provođenju komunalnog reda, izrađuje i provodi programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture vezano za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, obavlja poslove nadzora premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te ostale poslove iz područja prometa u skladu sa nadležnostima, obavlja imovinsko pravne poslove vezane uz stjecanje i otuđenje nekretnina u vlasništvu Grada osim rješavanja pravnog statusa javnog dobra, kupnje zemljišta, prava građenja i prava služnosti vezane uz provođenje investicijskih projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata, obavlja poslove vezane uz zakup i prodaju poslovnog prostora, najam stanova, poslove investicijskog i tekućeg održavanja nekretnina u vlasništvu Grada, vodi registar nekretnina, sustav eNekretnina te obavlja ostale poslove vezane uz upravljanje nekretninama koji proizlaze iz zakona, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Jasmina Stričević dipl.oec. pročelnica
adresa: Zrinski trg 1/II, Koprivnica
tel.: 048/279-506
fax: 048/622-258
e-mail: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr
Jasna Markušić dipl.inž.građ., pomoćnica pročelnice
tel.: 048/279-558
e-mail: jasna.markusic@koprivnica.hr
Odsjek za poduzetništvo
Robert Balažin dipl.oec., viši stručni suradnik za poduzetništvo
tel.: 048/279-544
e-mail: robert.balazin@koprivnica.hr
Odsjek za financije
Ines Horvatić Jambor dipl.oec., viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo
tel.: 048/279-513
e-mail: ines.horvatic.jambor@koprivnica.hr
Ana Kuruc mag.oec., viša stručna suradnica za izvršenje proračuna
tel.: 048/279-510
e-mail ana.kuruc@koprivnica.hr
Sabina Grobenski mag.oec., viša stručna suradnica za obračun plaća i naknada
tel.: 048/279-546
e-mail sabina.grobenski@koprivnica.hr
Mihovil Blažotić mag.oec., viši stručni suradnik za riznicu
tel.: 048/279-556
e-mail mihovil.blazotic@koprivnica.hr
Josip Fonjak referent za razrez gradskih poreza
tel.: 048/279-507
e-mail: josip.fonjak@koprivnica.hr
Jelena Galinec referentica za vođenje evidencije komunalne naknade
tel.: 048/279-512
e-mail: jelena.galinec@koprivnica.hr
Slavica Bukovski referentica – knjigovotkinja
tel.: 048/279-511
e-mail: slavica.bukovski@koprivnica.hr
Božica Funtek referentica – blagajnica
tel.: 048/279-505
e-mail: bozica.funtek@koprivnica.hr
Odsjek za komunalno gospodarstvo
Dijana Jakopanec dipl. iur., voditeljica odsjeka za komunalno gospodarstvo
tel. 048/654-859
e-mail: dijana.jakopanec@koprivnica.hr
Darko Jandrašec ing. viši referent za komunalne poslove
tel.: 048/654-853
e-mail: komunalno.gospodarstvo@koprivnica.hr
Kristina Huzak referentica za komunalnu naknadu
tel.: 048/279-545
e-mail: kristina.huzak@koprivnica.hr
Igor Strnad referent prometni redar
adresa: Zrinski trg 1/a, 48000 Koprivnica
tel.: 048/654-844
mob.: 098 952 -5117
e-mail: igor.strnad@koprivnica.hr
Martina Kazinoti referentica za komunalnu naknadu
tel.: 048/279-543
e-mail: martina.kazinoti@koprivnica.hr
Odjeljak komunalnog redarstva
adresa: Zrinski trg 1/a, 48000 Koprivnica
e-mail: komunalno.redarstvo@koprivnica.hr
Ivan Mikor voditelj Odjeljka komunalnog redarstva
tel.: 048/654-850
mob.: 098/249-289
Zdravko Brljek referent-komunalni redar
tel.: 048/654-851
mob.: 098/952-5137
e-mail: zdravko.brljek@koprivnica.hr
Odsjek za upravljanje nekretninama
Mijo Horvat upravni pravnik, voditelj odsjeka za upravljanje nekretninama
tel.: 048/279-523
e-mail: mijo.horvat@koprivnica.hr
Petra Požgaj referentica za održavanje i upravljanje nekretninama
tel.: 048/279-524
e-mail: petra.pozgaj@koprivnica.hr


Obrazac zahtjeva – ugostiteljstvo:


 

Obrasci zahtjeva – komunalno gospodarstvo:

Predaja zahtjeva:
Zahtjevi se mogu predati svaki radni dan:
– u pisarnici na adresi Zrinski trg 1, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati
– putem pošte


 

OBAVIJEST o radnom vremenu i uredovnom radnom vremenu za rad sa strankama utorkom  – poslovi prometnog redarstva

Zaključkom od 29. listopada 2015. godine određuje se radno vrijeme i uredovno radno vrijeme za rad sa strankama utorkom od 09,00 do 17,00 sati  u  Odsjeku za komunalno gospodarstvo za službenika Igora Strnada, prometnog redara na poslovima prometnog redarstva.


Obavijest u vezi uređenja prometa na području Grada Koprivnice


Upute za korištenje parkirališta pod naplatom na području Grada Koprivnice


 PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) obveza Grada Koprivnice je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Grada Koprivnice  može to prijaviti  putem:

  • besplatnog telefona (tel.: 0800-385-048);
  • popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail: komunalno.redarstvo@koprivnica.hr
  • ili osobnim dolaskom u Gradski upravni Odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalna gospodarstvo, Odjeljak komunalnog redarstva, Zrinski trg 1A.

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje


Podaci o dimnjačarskim rajonima i koncesionarima za obavljanje dimnjačarskih poslova