Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove


Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove obavlja poslove za područje predškolskog odgoja i brige za djecu, osnovnog, srednjeg i visokog školstva i znanosti, kulture, športa, tehničke kulture, informiranja, socijalne skrbi, zdravstva, usklađuje rad ustanova i organizacija i udruga koje djeluju u tim oblastima, obavlja dijelom poslove za udruge branitelja i ostale gradske udruge, obavlja poslove vezane uz kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata, prati stanja u područjima društvenih djelatnosti, te priprema nacrte akata za Gradsko vijeće, obavlja i druge poslove iz društvenih djelatnosti.

Obavlja poslove koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Grada, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Grada, poslove protokola, informiranja i odnose s javnošću za potrebe svih tijela Grada i organizaciju događanja iz nadležnosti Grada,  organizacija konferencija, službenih sastanaka i drugih aktivnosti, suradnju i komunikaciju sa medijima te promociju Grada na nacionalnoj i međunarodnoj razini, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Pročelnik:  Darko Ledinski, prof.
adresa: Zrinski trg 1/I, Koprivnica
tel.: 048/279-515
fax: 048/279-543
e-mail: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr
Kristina Cvitić dipl. oec. pomoćnica pročelnika
tel.: 048/279-554
e-mail: kristina.cvitic@koprivnica.hr
Snježana Jovanović Ćorić dipl. soc. radnik, viša savjetnica za socijalnu skrb
tel.: 048/279-514
e-mail: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr
Narcisa Jembrek dipl. soc. radnik, samostalna upravna referentica za socijalnu skrb
tel.: 048/279-518
e-mail: narcisa.jembrek@koprivnica.hr
Ivana Pavunc mag.oec., samostalna upravna referentica za socijalnu skrb
tel.: 048/279-518
e-mail: ivana.pavunc@grad.koprivnica.hr
Silvija Ferenc mag.oec., viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
tel.: 048/279-537
e-mail: silvija.ferenc@koprivnica.hr
Maja Ferlindeš univ.spec.act.soc., viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
tel.: 048/279-548
e-mail: maja.ferlindes@koprivnica.hr
Kristina Jakupec referentica za društvene djelatnosti
tel.: 048/279-519
e-mail: kristina.jakupec@koprivnica.hr
Odsjek za europske poslove i održivi razvoj
Maja Balaško dipl.oec., voditeljica odsjeka
tel.: 048/279-534
e-mail: maja.balasko@koprivnica.hr
Maja Ištvan Krapinec dipl. ing. arh. viša savjetnica za investicije
tel.: 048/654-840
e-mail: maja.istvan.krapinec@koprivnica.hr
Nebojša Kalanj dipl.oec., viši stručni suradnik za europske poslove i održivi razvoj
tel.: 048/279-535
e-mail: nebojsa.kalanj@koprivnica.hr
Iva Svirčić Borštnar dipl.prof.,univ.spec.oec.,viša stručna suradnica za europske poslove i društveno-turističke projekte
tel. 048/279-533
e-mail: iva.svircic@koprivnica.hr
Gordana Biondić mag.pol., viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnošću
tel.: 048/279-529
e-mail: gordana.biondic@koprivnica.hr
Ivana Ledinski Cvetković mag.pol., viša stručna suradnica za informiranje i odnose s javnošću
tel.: 048/279-529
e-mail: ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr