Prostorni planovi u izradi


  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Pri Sv. Magdaleni I”, GGK 1/17.
  • Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Zona centralnih funkcija”, GGK 1/17.
  • Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, GGK 1/17.
  • Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, GGK 1/17.