Gradska uprava


Ustrojstvo Gradske uprave

Za obavljanje samoupravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Koprivnice osnovana su slijedeća upravna tijela:

  1. Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika
  2. Upravni odjel za izgradnju Grada i prostorno uređenje
  3. Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove
  4. Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo
  5. Služba – Jedinica za unutarnju reviziju

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća, te su odgovorna za zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga i za pravodobno izvršavanje poslova i zadaća iz svojeg područja.