Gradska uprava


Ustrojstvo Gradske uprave

Za obavljanje samoupravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Koprivnice osnovana su slijedeća upravna tijela:

  1. Upravni odjel za poslovne Gradskog vijeća i gradonačelnika
  2. Upravni odjel za izgradnju Grada i upravljanje nekretninama
  3. Upravni odjel za društvene djelatnosti
  4. Upravni odjel za financije i poticanje poduzetništva
  5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  6. Upravni odjel za održivi razvoj i europske poslove

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća, te su odgovorna za zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga i za pravodobno izvršavanje poslova i zadaća iz svojeg područja.