Natječaji i javni pozivi


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju rasvjete školskog igrališta sa povezivanjem metalnih masa – građevinu infrastrukturne namjene

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000025 URBROJ: 2137/01-06-02/1-17-0006 Koprivnica, 23.03.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KOPRIVNICA , HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju rasvjete […]

objavljeno: 24.03.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja vodoopskrbne mreže, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000007 URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0005 Koprivnica, 16.03.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 A – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje […]

objavljeno: 16.03.2017

JAVNI POZIV za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava za potrebe Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Na temelju točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice KLASA: 007-01/17-01/0009, URBROJ: 2137/01-04/6-16-1 od 17. siječnja 2017. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost […]

objavljeno: 20.01.2017

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2017. godinu,  od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana […]

objavljeno: 17.01.2017

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, 16. siječnja 2017. godine, objavila  je JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika […]

objavljeno: 17.01.2017

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema i najam prostora

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema, najam prostora, od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 16. siječnja […]

objavljeno: 17.01.2017

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o  načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu, od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove dana […]

objavljeno: 16.01.2017

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 16. siječnja 2017. godine, raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga […]

objavljeno: 16.01.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta – PODRAVKA prehrambena industrija d.d., građenje građevine gospodarske namjene

  I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – dogradnja nadstrešnice uz sjeverno pročelje centralnog skladišta G032 u svrhu zaštite paletiranih proizvoda od atmosferilija, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 182/1 k.o. Koprivnica (Koprivnica, ulaz iz Pavelinske ulice). II. Uvid […]

objavljeno: 12.12.2016

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: parcelacija dijela predmetnim zahvatom obuhvaćenih nekretnina, građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja novog kolnika prometnice sa pratećim sadržajem, 3. skupine, građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja sustava oborinske odvodnje (kanalizacije), […]

objavljeno: 30.11.2016